1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj služieb v elektronickom obchode na internetovej stránke www.happycompany.sk

Predávajúci:

Happy Company s.r.o.
Bezručova 4
811 09  Bratislava
IČO: 44464789
DIČ: 2022720832
IČ DPH: 2022720832

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva vzniká samotným dodaním on-line produktu alebo tovaru.  Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie služby vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak.

3. Cena on-line produktov a tovaru 

Ceny za on-line produkty a služby uvedené na stránke predávajúceho sú aktuálne a platné v dobe objednania služby. Kupujúci dostane službu za cenu platnú v okamžiku objednania. Všetky ceny sú vrátane DPH.  Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet predávajúceho, dobierkou alebo SMS platbou. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k službe až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra, vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky alebo poštou.  Prevzatie služby kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

4. Dodacia lehota a dodacie podmienky

Dodacia lehota pri on-line produktoch je po prijatí platby predávajúcim a horizonte odo dňa poskytnutia podkladov. V prípade tovarov nedodávaných elektronicky, dodacia lehota začína plynúť odo dňa doručenia záväznej objednávky za podmienky doručenia všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre rýchle vybavenie dodávky.  Pri platbe bankovým prevodom vopred na účet začína plynúť dodacia lehota dňom pripísania platby na náš účet predávajúceho. Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými predávajúcim.  Predávajúci oznámi kupujúcemu predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný obsah služby. V tomto prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho.

5. Záručné podmienky a reklamácie 

Pri väčšine on-line produktov  a služieb predávajúci nad rámec zákona garantuje kupujúcemu vrátenie vynaložených peňažných prostriedkov s udaním veľmi vážneho dôvodu po konzultácií s kupujúceho s predávajúcim. Súhlas s tu záručnými podmienkami potvrdzuje kupujúci objednaním služby alebo odoberania informácií vo forme emailov. 

6. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov 

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy alebo odoberaním informácií formou emailov medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednanej služby. 

7. Záverečné ustanovenia 

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky alebo odoberania informácií v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. 

 Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 1.1.2015.

Chcete sa dozvedieť viac?

Napíšte nám:

Odoslať